حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

نوار رنگی نشان سپاهان جارو
نوار رنگی نشان سپاهان جارو

اینجــا جایــی اســت کــه مــا بــه آن تعلــق داریــم. انـرژی و نیـروی آن چیـزی اسـت کـه مـا را پیـش مـی بـرد. از ســاختار زیبــا گرفتــه تــا ســبک زندگــی مــدرن. همــان چیــزی کــه مــا را بــه همراهــی شــما هدایــت مــی کــرد. بــرای بســیاری از روش هــای مهندســی لــوازم خانگــی. لوازمــی کــه تجربــه و علــم را همســو مــی کننــد.

 

فنــاوری بــه روز و بین المللــی ادغــام بــا نیــاز شــما تنها برند لوازم خانگی که برای این هدف طراحی شده است.

 

ما سپاهان جارو هستیم …
و برای تولید لوازم خانگی زاده شده ایم.

بهترین برند جاروبرقی را تجربه کنید

تنـوع مـدل ، تنـوع رنـگ
کیفیت را خلق کردهایم و این شعار ما نیست
تجســم زیبایــی ، الهــام بخــش رویــای تــو

جذاب و پر توان

ظرافتی خیره کننده و منعـــطف
الگویی بی ادعا برای تناسـب زیبایی
خانه تو به این زیــــبایی می بالد

استوار تا کنون

با شکوهی که تاریخ را به تسخیر خود در آورده
بـازوی قدرتمنـد بـرای امپراطـوری در همـه جا

محافظ اختصاصی

تولید ملی – فناوری آلمانی
سیاه چالهای که آلودگی را بلعیده است.
به فرمان شما، یک مکش بی نظیر را تجربه کنید.

سخن مدیرعامل

از زمــان اختــراع چــرخ تــا کنــون ، همــواره بشــر در حــال تکاپــو ، تــاش و فعالیــت بــرای رفــع نیازهــای خویــش بــوده اســت . نظافــت و پاکیزگــی ، همیشــه پیــام آور آســایش و آرامــش ، نظــم و زندگــی بــوده و از دغدغــه هــای اساســی جوامــع متمــدن مــی باشــد. ســپاهان جــارو فراتــر از تعهــدات اجتماعــی خویــش بــه عنــوان وظیفــه ای حرفــه ای رویکــرد خویــش را از »تولیــد محــور« بــه » بــازار محــور« تغییــر داده اســت . ایــن بــدان معنــی اســت کــه تولیــد کاالی مصرفــی بــادوام بــر اســاس خواســته ، میــل و تقاضــای مصــرف کننــده را در اولویــت قــرار داده و ارائــه خدمــات پــس از فــروش جامــع و مناســب از اهــداف اصلــی مــا میباشــد . اینــک مفتخریــم بــا 36 ســال ســابقه تولیــد مســتمر کاالی اصیــل ایرانــی ، پیـام آور آرامـش و آسـودگی بـرای هموطنـان خویـش باشـیم. رضایـت زنجیـره ذینفعـان )تأمیـن کنندگان، پیمانـکاران ، کارکنـان فروشـندگان، عاملیـت هـای مجـاز خدمـات پـس از فـروش، مشـتریان و مصـرف کننـدگان( را وظیفـه خویـش مـی دانیـم و همـواره منافـع ایـن عزیـزان را منفعـت خویـش مـی بینیـم.

مهندس مجتبی تنباکویی
مدیر عامل

از ما بیشتر بدانید

شـرکت سـپاهان جـارو بـا هـدف طراحـی و تولیـد انـواع جـارو برقـی هـای خانگـی و مکنـده هـای صنعتی در سـال ۱۳۶۵ تاسـیس گردیـد. ایـن شـرکت از همـان ابتـدا بـا بکارگیـری کارشناسـان مجـرب در حوزه ی صنعت و درراسـتای پیشـرفت و توسـعه ی بـازار لـوازم خانگـی کشـور اقـدام بـه طراحـی و بومـی سـازی و تولیـد نمـوده کـه بـه اختصـار بـه بخشـی از ایـن فعالیـت هـا اشـاره خواهد شـد.

سپاهان جارو

اینجــا جایــی اســت کــه مــا بــه آن تعلــق داریــم. انـرژی و نیـروی آن چیـزی اسـت کـه مـا را پیـش مـی بـرد. از ســاختار زیبــا گرفتــه تــا ســبک زندگــی مــدرن.
همــان چیــزی کــه مــا را بــه همراهــی شــما هدایــت مــی کــرد. بــرای بســیاری از روش هــای مهندســی لــوازم خانگــی. لوازمــی کــه تجربــه و علــم را همســو مــی کننــد.

 


فنــاوری بــه روز و بین المللــی ادغــام بــا نیــاز شــما تنها برند لوازم خانگی که برای این هدف طراحی شده است.

استوار تا کنون

با شکوهی که تاریخ را به تسخیر خود در آورده
بـازوی قدرتمنـد بـرای امپراطـوری در همـه جا

 

نزدیک به چهار دهه فعالیت در صنعت لوازم خانگی

بهترین برند جاروبرقی را تجربه کنید

تنـوع مـدل ، تنـوع رنـگ
کیفیت را خلق کردهایم و این شعار ما نیست
تجســم زیبایــی ، الهــام بخــش رویــای تــو

جذاب و پر توان

ظرافتـــی خیــره کننده و منعـــطف
الگویی بی ادعا برای تناسـب زیبایی
خانـــه تو به این زیــــبایی می بالد

سپاهان جارو

شـرکت سـپاهان جـارو بـا هـدف طراحـی و تولیـد انـواع جـارو برقـی هـای خانگـی و مکنـده هـای صنعتی در سـال ۱۳۶۵ تاسـیس گردیـد. ایـن شـرکت از همـان ابتـدا بـا بکارگیـری کارشناسـان مجـرب در حوزه ی صنعت و در راسـتای پیشـرفت و توسـعه ی بـازار لـوازم خانگـی کشـور اقـدام بـه طراحـی و بومـی سـازی و تولیـد نمـوده است.

از زمــان اختــراع چــرخ تــا کنــون ، همــواره بشــر در حــال تکاپــو ، تــاش و فعالیــت بــرای رفــع نیازهــای خویــش بــوده اســت . نظافــت و پاکیزگــی ، همیشــه پیــام آور آســایش و آرامــش ، نظــم و زندگــی بــوده و از دغدغــه هــای اساســی جوامــع متمــدن مــی باشــد. ســپاهان جــارو فراتــر از تعهــدات اجتماعــی خویــش بــه عنــوان وظیفــه ای حرفــه ای رویکــرد خویــش را از »تولیــد محــور« بــه » بــازار محــور« تغییــر داده اســت . ایــن بــدان معنــی اســت کــه تولیــد کاالی مصرفــی بــادوام بــر اســاس خواســته ، میــل و تقاضــای مصــرف کننــده را در اولویــت قــرار داده و ارائــه خدمــات پــس از فــروش جامــع و مناســب از اهــداف اصلــی مــا میباشــد . اینــک مفتخریــم بــا 36 ســال ســابقه تولیــد مســتمر کاالی اصیــل ایرانــی ، پیـام آور آرامـش و آسـودگی بـرای هموطنـان خویـش باشـیم. رضایـت زنجیـره ذینفعـان )تأمیـن کنندگان، پیمانـکاران ، کارکنـان فروشـندگان، عاملیـت هـای مجـاز خدمـات پـس از فـروش، مشـتریان و مصـرف کننـدگان( را وظیفـه خویـش مـی دانیـم و همـواره منافـع ایـن عزیـزان را منفعـت خویـش مـی بینیـم.

مهندس مجتبی تنباکویی
مدیر عامل

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
بنر تخفیف خرید اولی ها سپاهان جارو

کد تخفیف

sjnewuser1402

ویژه خرید اولی ها – تاریخ انقضاء تا پایان تابستان ۱۴۰۲