سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

نوار رنگی نشان سپاهان جارو
نوار رنگی نشان سپاهان جارو

با ما در تماس باشید

سپاهان جارو

شـرکت سـپاهان جـارو بـا هـدف طراحـی و تولیـد انـواع جـارو برقـی هـای خانگـی و مکنـده هـای صنعتی در سـال ۱۳۶۵ تاسـیس گردیـد. ایـن شـرکت از همـان ابتـدا بـا بکارگیـری کارشناسـان مجـرب در حوزه ی صنعت و در راسـتای پیشـرفت و توسـعه ی بـازار لـوازم خانگـی کشـور اقـدام بـه طراحـی و بومـی سـازی و تولیـد نمـوده است.

از زمــان اختــراع چــرخ تــا کنــون ، همــواره بشــر در حــال تکاپــو ، تــاش و فعالیــت بــرای رفــع نیازهــای خویــش بــوده اســت . نظافــت و پاکیزگــی ، همیشــه پیــام آور آســایش و آرامــش ، نظــم و زندگــی بــوده و از دغدغــه هــای اساســی جوامــع متمــدن مــی باشــد. ســپاهان جــارو فراتــر از تعهــدات اجتماعــی خویــش بــه عنــوان وظیفــه ای حرفــه ای رویکــرد خویــش را از »تولیــد محــور« بــه » بــازار محــور« تغییــر داده اســت . ایــن بــدان معنــی اســت کــه تولیــد کالای مصرفــی بــادوام بــر اســاس خواســته ، میــل و تقاضــای مصــرف کننــده را در اولویــت قــرار داده و ارائــه خدمــات پــس از فــروش جامــع و مناســب از اهــداف اصلــی مــا می باشــد .

شـرکت سـپاهان جـارو بـا هـدف طراحـی و تولیـد انـواع جـارو برقـی هـای خانگـی و مکنـده هـای صنعتی در سـال ۱۳۶۵ تاسـیس گردیـد. ایـن شـرکت از همـان ابتـدا بـا بکارگیـری کارشناسـان مجـرب در حوزه ی صنعت و در راسـتای پیشـرفت و توسـعه ی بـازار لـوازم خانگـی کشـور اقـدام بـه طراحـی و بومـی سـازی و تولیـد نمـوده است.

دفتــــر مـرکـــزی:

۳۵۰۱۵ ۰۳۱

۳۵۲۳۷۲۶۲ ۰۳۱

۸۱۶۵۱۳۱۱۷۵

info@sepahanjarow.com

اصفهان، خوراسگان، خیابان مقداد دوم، کوی ۱۱۰

فروشگاه مـرکـــزی:

36550272 031

اصفهان، سپاهان‌شهر، سیتی‌سنتر، طبقه دوم، پلاک A2-51

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
بنر تخفیف خرید اولی ها سپاهان جارو

کد تخفیف

sjnewuser1402

ویژه خرید اولی ها – تاریخ انقضاء تا پایان تابستان ۱۴۰۲